Kaveripattanam - Maha Shivaratri
(Mayanakola Festival)

Sunrise at Krishnagiri, enroute Kaveripattanam

The Festival
Behind the scenes